ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสมาคมผู้สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย (재태한국어교육학회)ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Korean Education Center)และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการด้านการสอนภาษาเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่อง “แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา” ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะอิมพีเรียล หัวหินบีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายการสอนวิชาภาษาเกาหลีทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาให้มีศักยภาพในการสอนภาษาเกาหลีเพิ่มยิ่งขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไปในอนาคตตลอดจนพัฒนารูปแบบและต่อยอดกิจกรรมในกลุ่มเครือข่ายบุคลากรผู้สอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย